Breaking News

มะโย่ง

สารคดี “มะโย่ง วัฒนธรรมปลายด้ามขวาน”

 

               มะโย่ง หรือเมาะโย่ง เป็นการละเล่นพื้นเมืองที่ถือเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยเชื้อสายมาลายูใน 3   จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส  ซึ่งป็นการแสดงการร่ายรำที่คล้ายกับมโนราห์   แต่ไม่สวมชฎาหรือมงกุฎ มีตัวพระคือเปาะโย่ง ตัวนางคือมะโย่ง และตัวตลกหรือเสนา   เครื่องแต่งกายใช้เครื่องทรงของกษัตริย์ในยุคสมัยนั้น กล่าวกันว่าเริ่มมีขึ้นในรั้วในวังเมืองปัตตานี   เมื่อประมาณ 400 ปีมาแล้ว จากนั้นจึงแพร่หลายไปทางกลันตัน ปาหัง ตรังกานู   และไทรบุรีของมาเลเซียเป็นที่นิยมในชนชั้นสูงของมาลายู   ได้รับความนิยมฝึกหัดกันทั่วไปทั้ง ในวังและนอกวัง